เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา 2000 - 1401 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู้ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูลและฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล