ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กลยุทธ์การขนส่ง (บธ 3008304)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28794

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

บทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบจำลองการขนส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ กฎระเบียบการขนส่ง การดำเนินการขนส่งแบบสมัยใหม่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ตลอดจนการประมาณต้นทุนการขนส่งและผลกระทบของการขนส่งที่มีต่อวงการอุตสาหกรรมการตลาด บทบาทการขนส่งในการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บทบาทของรัฐในการให้การสนับสนุน การขนส่งประเภทต่างๆ