เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลยุทธ์การขนส่ง (บธ 3008304)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

บทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบจำลองการขนส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ กฎระเบียบการขนส่ง การดำเนินการขนส่งแบบสมัยใหม่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ตลอดจนการประมาณต้นทุนการขนส่งและผลกระทบของการขนส่งที่มีต่อวงการอุตสาหกรรมการตลาด บทบาทการขนส่งในการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บทบาทของรัฐในการให้การสนับสนุน การขนส่งประเภทต่างๆ