เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

01_KAS 4201 Sport Promotion การส่งเสริมกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)                                                                       

ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคของการส่งเสริมกีฬา การประชาสัมพันธ์ และการจัดหาเงินทุน                                           

Study theory and techniques to promote sports. Public relations and financing

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)                                                                                            

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติและทฤษฎีการส่งเสริมกีฬา การประชาสัมพันธ์ และการจัดหาเงินทุนได้                                    

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการส่งเสริมกีฬา การประชาสัมพันธ์และการจัดหาเงินทุนไปประยุกต์ใช้ได้                        

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา การประชาสัมพันธ์ และการจัดหาเงินทุนได้          

4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมกีฬา การประชาสัมพันธ์ และการจัดหาเงินทุนได้