ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญเพราะเป็นภาษาที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารของคนเราในชีวิตประจำวัน