เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

03_KAS 4302 Management of Sport Resident การจัดการที่พักและนักกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

 ศึกษาทฤษฎีการจัดการที่พักนักกีฬา ธุรกิจกีฬา และการจัดการในอุตสาหกรรมการบริการทางการกีฬา

Study theory study of the housing for athletes. Sport business and Hospitality Industry Management

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติและทฤษฎีการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พัก
นักกีฬาได้
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พักนักกีฬาได้
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และ
การจัดการที่พักนักกีฬาได้
4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเรียนการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พักนักกีฬาได้