เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7340100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม คพธ.581,582

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ขอบเขตและวิวัฒนาการท่องเที่ยว องค์ประกอบการท่องเที่ยว องค์กรทางด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว ลักษณะสำคัญและโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลกระทบทางการท่องเที่ยว ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรม รูปแบบการบริหารงาน ประเภทของที่พักแรม โครงสร้างการบริหารงานที่พักแรมเบื้องต้น ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย