เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้-IT-(พุธ-เช้า)​​​

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ ความสำคัญของการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสารสนเทศ