เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6001207 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล-CS-(พฤหัสบ่าย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล  โทโพโลยี ทิศทางการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายโอเอสไอ และทีซีพี/ไอพี สัญญาณอนาลอกและดิจิทัล การเข้ารหัสและการมอดดูเลสสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ การจัดการข้อมูลและการตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย การเรียกใช้กระบวนงานจากระยะไกล และความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์