เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIS0604 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์