ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นวิชาที่สามรถใช้สื่อสารในทุกๆรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิต อังกฤษ สังคม ฯลฯ