เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมควร โพธารินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สำหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์