วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรอธิบายเรื่องข้อมูล แหล่งที่มาของขูลมูล ประเภทขอข้อมูล