วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรอธิบายเรื่องข้อมูล แหล่งที่มาของขูลมูล ประเภทขอข้อมูล