เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาขอบเขตของรายวิชา ต้องการให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สมมติฐานและข้อสรุปของทฤษฎีเหล่านี้และประโยชน์ของทฤษฎีดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ