homeการงานพื้นฐานอาชีพ
person
การงานพื้นฐานอาชีพ

ผู้สอน
นางสาว ธิดารัตน์ กำเนิดทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานพื้นฐานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2886

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)