การงานพื้นฐานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม