เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานพื้นฐานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม