เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค 21001 สังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กศน.ตำบลนาเคียน ครูเอก

กศน.คำบลนาเคียน

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ และความสัมพันธ์ทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพ ที่ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของประชากร ตลอดจนการเกิด
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
2. ความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
3. ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
4. การเมือง การปกครอง และการเปรียบเทียบรูปแบบการเมือง การปกครองของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย