คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตสาสตร์  เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับตัวเลข คำนวณ