ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนคอมพิวเตอร์ 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28872

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6003205 ปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
BS 6003205 The Interaction of the computer Instructor and the comment Student

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลการใช้งาน สภาวะแวดล้อมของการใช้
งานที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานและ
ส่วนสนับสนุนผู้เรียน