เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

414210 - การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการศึกษา วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ปัญหาและหาความต้องการของระบบ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้  แบบจำลองข้อมูลและกระบวนการ การออกแบบการสื่อสารกับผู้ใช้ (User interface) การติดตั้งระบบ