เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

             1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

              2. เพื่อให้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ

              3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ สมรรถนะ

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในการทำงาน

 

สมรรถนะของรายวิชา

  • ตระหนักถึงความสำคัญของการอาชีพ
  • ตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
  • นำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการประกอบ อาชีพ
  • ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาชีพในการดำเนินชีวิต
  • ประยุกต์ใช้การบริหารงานในองค์กรในการดำรง ชีวิตประจำวัน
  • ปฏิบัติตนในงานอาชีพได้เหมาะสม
  • ปฏิบัติตามหลักบริหารคุณภาพ
  • ป้องกันอันตรายในการทำงาน