วิชาเคมี

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนบอกแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน