เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุ ทรานซิชัน แก๊ส
ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์และเคมีไฟฟ้า
Laboratory based on the properties and reactions of representative and
transition elements, gas, solid, thermodynamics, kinetics and electrochemistry