เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (2000-1201)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1                                                  รหัส  2000-1201

จุดประสงค์รายวิชา

           1.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

           2.  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

           3.  ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

           1.  ฟัง-ดู บทสนทนา เรื่องราว คำสั่งต่างๆในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์

2.  สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

3.  อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน

4.  เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจำวัน

5.  ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคำสั่ง เรื่องราวการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ หรือที่กำหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้นๆที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย