เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ