คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001)
ผู้สอน

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28912

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

           1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้                 โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

           2.  สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                 ตามลักษณะงานอาชีพ

           3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

สมรรถนะรายวิชา

     1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

     2.  ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องพิวเตอร์

     3.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

     4.  สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.