อังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักคำศัพท์