เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

04_KIN 2112 Technology and Communication in Sport Science 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสารในการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาการสืบหาข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกายจากการบริการ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ

Study on the use of computer systems and communication technology the development of
exercise and sport. Quest Information Science in Sport and Exercise of service over a computer
network. The data presented in difference forms, including technical advice

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทฤษฎี องค์ประกอบ
โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตได้
4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตได้