เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

07_KRE 3203 Recreation Marketing การตลาดทางนันทนาการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

การศึกษาความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบการ
ส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ

Study the meanings, importance, role, and function of marketing as related to recreation; the
components of marketing promotion for recreational activities.

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และ
องค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และ
องค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และ
องค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ
4. ผู้เรียนสามารถประเมินความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบ
การส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ