เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

05_KSM 2206 Sport Management การจัดการกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดใน
ปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬา

Study Introduction to Sport Management. Selected Site, Functions Organizational and Managerial
Foundations. The Current Issue and Future Sport Management.

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา
แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็น
ปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง
หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้
4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเรียนการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ
ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้