เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะชีวิตและสังคม (2000-1502)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกนั ในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติและการอยู่ร่วมกนั ในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวติภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษย
สัมพันธ์ ความมีมรรยาทและความเป็นพลเมืองดี

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกบัการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัักมนุษยสัมพนัธ์
ในการทำงาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็ นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ