เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา

            1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

            2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์

            3.มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์

            4.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

            5.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

            1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์

            2.การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามการใช้งาน

            3.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์