เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาศิลปศึกษา ทช31003

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนที่คาดหวัง

1.อธิบายความหมายองธรรมชาติ  ความงามและความไพเราะองทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

2. อธิบายความรู้พื้นฐานของทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

3. สร้างสรรค์ผลงาน  โดยใช้ความรู้พื้นฐาน  ด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

4. ชื่นชม  เห็ฯคุณค่าองทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

5. วิเคราะห์  วิจารณ์งาน  ด้านทัศนศิลป์  ดนตรี   และนาฎศิลป์สากล

6. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล