เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร
งานวิจัย และบทความวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี คู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝึกการอ่าน สรุปความ นำเสนอด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์อักษร
Practice English skills for scientific communication from journals of
chemistry, scientific articles on chemistry, manual on scientific equipment,
electronic medias, advertising medias; practice of reading, conclusion, oral and
written presentation