การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้

2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคอมพิวเตอร์