สังคมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามาถเข้าใจถึง ความหมายของ สังคม โครงสร้างของสังคม และสถาบันต่างๆในสังคม