เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

931-213 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมถวิล วิจิตรวรรณา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรL7กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สำหรับนักศึกษา  หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา