เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIS0603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารในระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ          

The importance of information systems, data and information in organisations, the structure of management information systems, information technology, hardware, software, communication technologies in information systems, information systems in business organisations, information systems for supporting management planning, decision support systems