เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ (2204-2111)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1.             มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์(Social Network)

2.             การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

3.             มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต

สมรรถนะรายวิชา

                เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรในรายวิชา อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.             อธิบายเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์

2.             ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการทำงานในด้านธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการใช้สังคมออนไลน์(Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในงาน ธุรกิจการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการ ที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การ เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์