วิชาสังคมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. โครงสร้ทางทางสังคม

          -   สถาบันครอบครัว

           -    สถาบันทางการเมืิอง

          -      สถาบันนันทนาการ