เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. โครงสร้ทางทางสังคม

          -   สถาบันครอบครัว

           -    สถาบันทางการเมืิอง

          -      สถาบันนันทนาการ