เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว30101 ดาราศาสตร์ ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดินันท์ เจ๊ะซู

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติการค้นพบทางดาราศาสตร์ การดูดาว เครื่องมือพื้นฐานทางดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ท้องฟ้า การวัดและการคำนวณอย่างง่ายทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ เนบิวลา ดาวฤกษ์ กาแล็กซี และเอกภพ
เทคโนโลยีอวกาศ ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะแสวงหาความรู้
การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม