เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทช 31001 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ม.ปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง (ระดับ ม.ปลาย) เข้าเรียนวิชานี้ (ทุกคน)