เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปพนวัฒ วุฒิวิชญานันต์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออินทร์บุรี ตำบลทองเอน

จำนวนผู้เรียน 4 คน 

1. 6022000074   นายเสาวคล  รอดอินทร์

2. 6022000289   นางสาวเสาวนีย์  สมประสงค์

3. 6022000337   นายนิธิพัฒน์  ธารพินิจ

4. 6022000346   นายนฤสรณ์  อินทรา