เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for All

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ่านออกเสียง คำ วลี ประโยค ข้อความ บทอ่านสั้น ๆ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำอธิบาย คำแนะนำ ใช้ภาษาท่าทางเพื่อสื่อความหมาย ถ่ายโอนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย และเปรียบเทียบเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งที่สนใจ นำเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้น ๆ ข้อมูลจากสื่อ แสดงความรู้สึกตามความต้องการของตนเอง เห็นประโยชน์และคุณค่าในการร่วมกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญต่าง ๆ แสวงหาความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย