เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค21001 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002  เข้าเรียนวิชานี้