เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค33067 วิชาสิงห์บุรีบ้านเรา (ม.ปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน สค33067 วิชาสิงห์บุรีบ้านเรา (ม.ปลาย) เข้าเรียนวิขานี้ด้วยค่ะ 

(ม.ปลายเข้าเรียนทุกคน ยกเว้น นายญาณกร ผมหอม และนายบัณฑิต เจริญพรม)