เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค33104 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (ม.ปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน สค33104 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (ม.ปลาย) เข้าเรียนวิชานี้ 

(ทุกคน ยกเว้น นายญาณกร  ผมหอม)