เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทช21001 วิชาเศรษฐกิจพอเพีียง (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทช21001 วิชาเศรษฐกิจพอเพีียง (ม.ต้น) เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ 

(เฉพาะนายจรินทร์  เจริญอินทร์) คนเดียว