เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค21002 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรีียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ จำนวน 1 คน  (เฉพาะนายจรินทร์ เจริญอินทร์)