เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค21003 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

นักศึกษาจำนวน 1 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ (นายจรินทร์  เจริญอินทร์)