เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พต31001 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าเรียนวิชานี้