การงานพื้นฐานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม